Doorlichting: erkenningsonderzoek

Visie op inclusie en inclusieve grondhouding

Einde maart voerde de onderwijsinspectie een erkenningsdoorlichting in LSC Noord-Brabant. Ons Leersteuncentrum voldoet aan alle erkenningsvoorwaarden.  De onderwijsinspectie zal een positief advies overmaken aan de minister in het kader van een definitieve erkenning.  
Het positieve advies volgt uit het onderzoek van de erkenningsvoorwaarden waarbij zowel documenten geraadpleegd werden als gesprekken met leerkrachten, ouders, leerondersteuners en beleidsteam in rekenschap werden genomen. Dit om een aantal werkingsprincipes onder de loep te nemen (nog geen volledige doorlichting).

Samenvattend geeft dit volgend beeld weer.

Legende: 

 

 

Aanbevelingen: verder inzetten op sterktes:
 • Focusteams en teamcoaches als ondersteuning van ondersteuner op de klasvloer.
 • Maximale inbedding van leersteuntraject op de klasvloer en de schoolcultuur.
 • Samenwerking met externe deskundigen, andere LSC i.f.v. professionalisering en expertise-deling
 • Flexibele inzet naargelang de noden van leerkracht en leerling.
 • Opstart leersteuntrajecten binnen decretaal vastgelegde termijn.
 • Intensieve inzet op OV4- en IAC-trajecten.
 • Ontwerpen van het leersteuntraject in co-creatie met leerkracht(enteam).
 • Lokale samenwerking met leerondersteuners van andere LSC en welzijnspartners (cfr. Netwerkkaart)
Aanbevelingen: ontwikkelingskansen
– M-cirkel: handelingsplanmatig, cyclisch en dynamisch:
 • Beeldvorming
 • Smartdoelen formuleren
 • Constante bijsturing
 • Olievlek: hoe verankeren in brede basiszorg?
– Leerkracht- en teamgerichte leersteun:
 • Duidelijke leervraag (ook van schoolteam): waar wil de leerkracht of het schoolteam sterker in worden ifv de zorgnoden
 • Afstemmingsgesprek
 • Cyclische benadering van leervraag
– Leidraad samenwerkingsafspraken
 

 

– Afronden van leersteuntrajecten
 • Als doelen bereikt zijn (voorwaarde: Smart-doelen)
 • Intensieve, kortere trajecten maken plaats voor meer aanvragen
– Visie duidelijk, laagdrempelig en transparant communiceren intern en extern
 • Visie in beeld
 • Duidelijke website
 • Verdere inzet op flyers en folders
 • Nieuwsbrief voor scholen en externen
– Samenwerking partners van leersteuntraject
 • Samenwerkingsafspraken: leidraad + samen met CLB-medewerker (en evt Pedagogisch begeleider)
 • Trajecten schoolbreed in kaart brengen (data): cyclische benadering van teamgericht leersteuntraject 
Actie:
We gaan alvast met de feedback van het inspectieteam aan de slag met als rode draadthema in onze interne professionalisering: handelingsgericht en planmatig werken.
 
 • Leerlinggerichte leersteun: verfijning van registratie in de Mcirkel vertrekkende vanuit grondige beeldvorming en duidelijke smart-doelen.
 • Leerkrachtgerichte leersteun: ook hier streven naar cyclische aanpak vertrekkende uit een duidelijke leervraag.
 • Teamgerichte leersteun: elke ankerondersteuner bepaalt samen met het zorgteam van de school een teamgerichte leervraag die zich vertaalt in concrete acties en bijsturingen doorheen het gehele schooljaar.
 
Scroll to Top