Ondersteunen tijdens Extra-Murosactiviteiten

Met extra-murosactiviteiten worden alle onderwijsactiviteiten bedoeld die plaats vinden buiten een vestigingsplaats van de school waar de leerling met specifieke onderwijsbehoeften (GV of V) is ingeschreven. Een ondersteuner kan deelnemen aan deze activiteiten. Ondersteunen tijdens meerdaagse activiteiten is niet mogelijk.

Onderstaande afspraken gelden voor Ondersteuningsnetwerk Noord-Brabant. We maakten deze afspraken om de geplande extra-murosactiviteit (binnenlandse schooluitstappen of daaraan verwante activiteiten) in veilige omstandigheden te laten verlopen en de risico’s tot een minimum te beperken.

Doel:

Een bepaalde extra-murosactiviteit draagt bij tot het realiseren van de vooropgestelde doelen zoals terug te vinden in het ondersteuningsplan. We willen hierbij tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling en de onderwijsbehoeften van de leerkracht/team gewoon onderwijs.  Het maximaal participeren van de leerling staat centraal.

Hoe:

  • Deelnemen aan een extra-murosactiviteit gebeurt steeds op vraag van en na overleg met het zorgteam (leerkracht/zoco/lln. begeleider/ directie/…).
  • Ondersteuner ontvangt van de directie/preventieadviseur gewoon onderwijs de bundel met maatregelen omtrent extra-murosactiviteiten. De ondersteuner respecteert deze afspraken omtrent veiligheid tijdens de activiteit.
  • Ondersteuner vult het aanvraagformulier extra-murosactiviteit van het ONWNB in. Directie gewoon onderwijs ondertekent ter goedkeuring. Bij een terugkerende activiteit (bijv. zwemmen, bib bezoek) kan de ondersteuner meerdere data noteren op het aanvraagformulier. Ondersteuner hoeft dan niet elke keer een nieuw document te maken.
  • Indien een ondersteuner door de extra-murosactiviteit niet naar een andere school kan gaan, dan wisselen beide scholen de ondersteuningsmomenten. Uiteraard moet dit besproken worden met beide scholen. De ondersteuner communiceert tijdig de wissel.
  • De teamcoördinator wordt door de ondersteuner op de hoogte gebracht bij een volledige dag extra muros (via mail en a.d.h.v. het document). Andere (kortere) extra-murosactiviteiten noteert de ondersteuner steeds in zijn/haar agenda.
  • Ondersteuner bereidt de extra-murosactiviteit samen met de leerkracht voor in functie van de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling.
  • Ondersteuner bereidt de activiteit voor met de leerling.
  • Na de extra-murosactiviteit volgt er een nabespreking met de leerkracht en wordt er vooruit gekeken naar toekomstige gelijksoortige activiteiten.

Scroll to Top