Welkom bij het

Leersteuncentrum

Noord-Brabant

Recente nieuwsbrieven

inclusie

Samen inclusief op stap

Graag willen wij de aandacht trekken op een nascholingstraject van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor scholen gewoon onderwijs met als doel kaders te bieden voor gemeenschappelijke taal en aanpak om een afdoend antwoord te bieden aan de groeiende diversiteit.

Conceptnota decreet Leersteun

Een nieuw Decreet Leersteun vervangt het M-decreet voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Wat zal er veranderen? Een conceptnota, die op 25 juni 2021 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering, schetst alvast de krijtlijnen.
Kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen, dat werkbaar blijft voor de leraar. Dat is de ambitie van het Decreet Leersteun en het bijbehorende nieuwe leersteunmodel. Elke leerling moet zich optimaal kunnen ontwikkelen met een maximale leerwinst.
De maatregelen van het Decreet Leersteun worden gefaseerd ingevoerd vanaf het schooljaar 2022-2023. De conceptnota schetst de grote lijnen van het decreet. Deze beleidsvoorstellen zijn nog niet definitief. Pas als het Vlaams Parlement het daadwerkelijke Decreet Leersteun bekrachtigt na stemming, is er sprake van beslist beleid. Wat je hieronder leest, kan dus nog veranderen.

diplon

Diplon

We trachten DIPLON als DIGITAAL communicatie PLATFORM voor de ONW’s zoveel mogelijk te stimuleren. We geven graag de suggestie mee om dus zoveel mogelijk leerkrachten en CLB-medewerkers hierop te laten aansluiten.

LSCNB verbindt scholen, CLB, pedagogische begeleiders, competentiebegeleiders en ouders

Visie en opdracht

Wat doen we exact?

Het LSCNB werkt samen met scholen, ouders, zorginstellingen en andere partners om de onderwijsondersteuning voor leerlingen te verbeteren. Ze bieden expertise, advies en begeleiding aan scholen en leraren bij het omgaan met diverse ondersteuningsbehoeften van leerlingen. Het netwerk speelt ook een rol bij het coördineren van de toewijzing van extra ondersteuning en het ontwikkelen van beleid op het gebied van passend onderwijs in de regio.

Vacatures

Voel je je aangetrokken om inclusief onderwijs mee te stimuleren? Dan is een job als ondersteuner absoluut iets voor jou!

Wij zoeken gemotiveerde mensen vanuit verschillende opleidingen met minstens een bachelordiploma: leerkrachten kleuter-, lager en secundair onderwijs, logopedisten, kinesisten, ergotherapeuten, psychologen, (ortho)pedagogen, …

Een sterk communicatief profiel en een hart voor inclusie is een must.

Scroll to Top