Visie en opdracht

Visie

Het Leersteuncentrum Noord-Brabant gelooft in het inclusief onderwijs voor elk kind, vanuit de visie van de katholieke dialoogschool. Onze aanpak leidt er toe dat leerlingen ten volle deelnemen aan het dagelijkse klas- en schoolgebeuren en zich zo thuis voelen in de klas en op school.

Wij geloven in de talenten en de groeimogelijkheden van elke leerling. Dat motiveert ons om een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur mogelijk te maken. We richten ons beleid op het Referentiekader voor kwaliteitsvolle ondersteuning en zetten dat kader actief om binnen onze dagelijkse werking.

Op basis van de ondersteuningsnoden van de leerling, leerkracht en het schoolteam bieden wij kwaliteitsvolle leersteun aan scholen voor gewoon onderwijs. Dat doen we in de regio Puurs, Willebroek, Londerzeel, Duffel, Mechelen, Vilvoorde, Rotselaar, Tremelo en Aarschot.

Kwaliteitsvolle ondersteuning met maximaal effect op de klasvloer

Het Leersteuncentrum Noord-Brabant geloof int inclusief onderwijs voor elk kind, vanuit de visie van de katholieke dialoogschool. Onze aanpak leidt er toe dat leerlingen ten volle deelnemen aan het dagelijkse klas- en schoolgebeuren en zich zo thuis voelen in de klas en op school.

 

Wij geloven in de talenten en de groeimogelijkheden van elke leerling. Dat motiveert ons om een inclusieve klaspraktijk en schoolcultuur mogelijk te maken. We richten ons beleid op het Referentiekader voor kwaliteitsvolle ondersteuning en zetten dat kader actief om binnen onze dagelijkse werking.

 

Op basis van de ondersteuningsnoden van de leerling, leerkracht en het schoolteam bieden wij kwaliteitsvolle leersteun aan scholen voor gewoon onderwijs. Dat doen we in de regio Puurs, Willebroek, Londerzeel, Duffel, Mechelen, Vilvoorde, Rotselaar, Tremelo en Aarschot.

Samenwerking als sleutel

Om onze leersteun vorm te geven, vertrekken we vanuit inspraak en gelijkwaardigheid tussen alle betrokkenen. De principes van het handelingsgericht werken staan centraal: we werken systematisch, planmatig, constructief en transparant samen.

Binnen een ondersteuningstraject zetten we in op de synergie tussen de leerling, de ouders, de leerkracht en het schoolteam. De leerling zien we als mederegisseur van het eigen leerproces. Leerkrachten zijn de onderwijskundige professionals. Ouders zijn voor ons volwaardige partners, we waarderen en benutten hun ervaringsdeskundigheid.

We werken samen met relevante partners, zoals de CLB’s, welzijnspartners, scholen buitengewoon onderwijs en pedagogische begeleidingsdiensten.

Expertise verruimen

Ons multidisciplinaire team beschikt over een ruime expertise. Onze teamleden zetten in op onderwijskunde, het bevorderen van inclusie, werken rond handicap en coaching. Waar nodig versterken we ons met externe experten.

 

Op weg naar een inclusieve maatschappij

Onze Leersteun sluit aan bij het gedachtegoed van de VN verdrag inzake de rechten van personen met een handicap en het art 22ter uit de Belgische grondwet: “Iedere persoon met een handicap heeft recht op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen”. Inclusief onderwijs is hier zeker een belangrijke stap in.

Scroll to Top