Voor ouders

Info voor ouders

Uw zoon/dochter heeft een GC-verslag of IAC-verslag of OV4-verslag? Dan is het mogelijk dat u in contact komt met één van onze ondersteuners.

Sinds 1 september 2017 zijn er Leersteuncentra opgericht (vorige benaming was ondersteuningsnetwerk ONWNB). Scholen gewoon onderwijs en scholen buitengewoon onderwijs werken samen om leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en hun leerkrachten(teams) beter te ondersteunen. Deze werden in het leven geroepen ter vervanging van GON en ION.

Elke school werkt een zorgbeleid uit waarbij er nagedacht wordt over het maximaal leerkansen bieden aan elke leerling.

(Meer info over zorgcontinuüm: zie kaders)

Vanaf fase 2 (uitgebreide zorg) kan de school hierbij beroep doen op het leersteuncentrum. De school bepaalt na het doorlopen van een diagnostisch traject door het CLB en de opmaak van een gemotiveerd verslag of een verslag, of zij hierbij verdere ondersteuning nodig achten.

In ons leersteuncentrum (LSC) zijn een 120-tal ondersteuners werkzaam die verspreid over de regio Noord-Brabant (omgeving Puurs, Londerzeel, Duffel, Mechelen, Vilvoorde, Tremelo, Aarschot) op de scholen gaan ondersteunen.

Leerkrachten en ondersteuners werken samen op de klasvloer of ondersteunen leerkrachten, teams en leerling om een maximaal effect op de klasvloer te ervaren.  De ondersteuning is op vraag van de leerkracht of leerkrachtenteam, op maat en flexibel.

Op vraag van de school:

De school stelt een ondersteuningsvraag voor leerlingen en leerkrachten als daar nood toe is. Deze ondersteuning kan leerling-, leerkracht- of teamgericht zijn. Dit wil zeggen dat uw zoon/dochter daarom niet steeds individueel begeleid wordt, ondersteuning kan ook vormgegeven worden door het bijstaan van leerkrachten en teams.

Ondersteuning op maat:

De aard van de ondersteuning wordt bepaald door de onderwijsbehoefte van uw kind en de gepaarde ondersteuningsbehoefte van de leerkracht. We bekijken samen hoe de ondersteuning best vorm kan krijgen en hoe dit het best antwoord kan bieden op  ons doel om de leerling maximaal te kunnen laten deelnemen aan het klasgebeuren en hierbij de nodige ontwikkelingskansen krijgt.

Ondersteuning is flexibel:

Er kunnen gedurende het gehele schooljaar aanmeldingen gebeuren. Ondersteuning wordt geboden tot de leerling en leerkrachtenteam zelf verder kunnen. (jouw kind krijgt niet een vast aantal begeleidingseenheden per week gedurende bepaalde periode zoals in GON-model vroeger) Het aantal begeleidingseenheden per week is variabel en wordt flexibel ingezet volgens de noden

Zowel wij als uw school erkennen jullie als belangrijke partner bij het ondersteuningstraject, het gaat tenslotte over de ontwikkeling van uw zoon/dochter. Daarom nodigen we jullie regelmatig uit voor een gesprek.

Aanspreekpunt voor ouders

Indien u vragen hebt over het zorgaanbod voor uw kind, blijft de school van je kind je eerste en belangrijkste aanspreekpunt

 

Bij specifieke vragen omtrent ondersteuningstrajecten, kan u contact opnemen.

 

Veelgestelde vragen

Het aantal uren ondersteuning is flexibel en afhankelijk van de noden op dat moment.

De leerkrachten en het zorgteam op uw school bepalen samen met de ondersteuners hoe de beperkte uren voor ondersteuning best kunnen ingezet worden.

In de media hoort u soms dat elk kind met een (gemotiveerd) verslag recht heeft op een aantal ondersteuningsuren. De realiteit echter wijst uit dat er veel meer leerlingen zich aanbieden met een (gemotiveerd) verslag dan er uren beschikbaar zijn. Samen met het zorgteam van uw school proberen we de leerkrachten te versterken zodat uw zoon/dochter optimale kansen krijgt om te ontwikkelen in zijn/haar leerproces.

Het M-decreet bepaalt geen termijnen waarbinnen de ondersteuning dient plaats te vinden, de ondersteuning kan lopen zo lang als nodig maar ook niet langer.

Dan kan je terecht bij de school van je kind en bij het CLB waarmee de school samenwerkt. Samen met jou onderzoekt de school en het CLB of een handelingsgericht diagnostisch traject wenselijk is. Dat traject kan leiden tot een gemotiveerd verslag of een verslag.

Een gemotiveerd verslag wordt opgemaakt indien wordt ingeschat dat een leerling mits het hanteren van redelijke aanpassingen, het gemeenschappelijk curriculum kan volgen. Wanneer men inschat dat deze gemeenschappelijke doelen niet bereikt kunnen worden, gaat men over tot de opmaak van een verslag. Met een verslag kan u als ouder kiezen of u voor uw kind de overgang wenst te maken naar het buitengewoon onderwijs of met een IAC (individueel aangepast curriculum) in het gewoon onderwijs blijft.

Type basisaanbod: voor leerlingen met leermoeilijkheden

Type 2: voor leerlingen met een verstandelijke beperking

Type 3: voor leerlingen met emotionele en/of gedragsmoeilijkheden

Type 4: voor leerlingen met een motorische beperking

Type 6: voor leerlingen met een visuele beperking

Type 7: voor leerlingen met een auditieve beperking of een spraak- of taalstoornis

Type 9: voor leerlingen met een autismespectrumstoornis

Ondersteuningsvragen horend bij deze types worden door jouw school aan specifieke ondersteuningsteams gesteld. In onze regio werken we hiertoe voornamelijk samen met:

  • Type 4 (leerlingen met een motorische beperking): Windekind
  • Type 6 (leerlingen met een visuele beperking): Ganspoel – KI Woluwe
  • Type 7 (leerlingen met een auditieve beperking of STOS): KI Woluwe

Hiermee bedoelt men leerlingen die langdurige en belangrijke problemen hebben om te kunnen meedoen in het onderwijs. Deze problemen vragen om aanpassingen in de klas en op de school. Deze aanpassingen zijn bedoeld om de barrières in het leer- en opvoedingsproces zoveel mogelijk te neutraliseren.

Meer info over het verslag vind je op de website van het CLB:

Scroll to Top