6 september 2021

Samen sterker in inclusie

Herinner u dat er bij het einde van het schooljaar een follow-up vragenlijst was die peilde naar de mate van ‘een inclusieve visie’ op uw school. We konden concluderen dat vele scholen hierin een grote weg aflegden de voorbije jaren, maar dat er anderzijds nog een weg te gaan is naar een verdiepend beleid rond het participeren van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Naar aanleiding van follow-up data doet ONW Noord-Brabant het aanbod om bij de start van het schooljaar enkele extra professionaliseringsinitiatieven te voorzien.

Lestijden/lesuren: flexibele en efficiënte inzet

Dit is inmiddels het vijfde schooljaar van onze samenwerking met jullie, onze partners, de scholen. Samen met jullie zijn we reeds een hele zoektocht aangegaan om onze inbreng zo efficiënt en flexibel mogelijk te organiseren.

Vanaf dit schooljaar trachten we de aanwending van deze flexibele uren nog meer in de handen te leggen van de ondersteuners. Zij beheren zelf dit flexibel pakket, bekijken dit in hun miniteam en bespreken onderling hoe ze deze flexibiliteit zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten.

Conceptnota decreet Leersteun

Een nieuw Decreet Leersteun vervangt het M-decreet voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Wat zal er veranderen? Een conceptnota, die op 25 juni 2021 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering, schetst alvast de krijtlijnen.
Kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen, dat werkbaar blijft voor de leraar. Dat is de ambitie van het Decreet Leersteun en het bijbehorende nieuwe leersteunmodel. Elke leerling moet zich optimaal kunnen ontwikkelen met een maximale leerwinst.
De maatregelen van het Decreet Leersteun worden gefaseerd ingevoerd vanaf het schooljaar 2022-2023. De conceptnota schetst de grote lijnen van het decreet. Deze beleidsvoorstellen zijn nog niet definitief. Pas als het Vlaams Parlement het daadwerkelijke Decreet Leersteun bekrachtigt na stemming, is er sprake van beslist beleid. Wat je hieronder leest, kan dus nog veranderen.

Scroll to Top