Nieuwsbrief September

Nieuwsbrief September

Gemotiveerd verslag bao bij overgang van so geldig tot eind 2021

Voor leerlingen die in het basisonderwijs ondersteuning kregen van het ondersteuningsnetwerk of een school buitengewoon onderwijs op basis van een gemotiveerd verslag en nu overgestapt zijn naar het eerste jaar secundair onderwijs blijft het gemotiveerd verslag van het basisonderwijs geldig tot eind december 2021.

Lees verder »
Nieuwsbrief September

Ondersteunen tijdens Extra-Murosactiviteiten

Een bepaalde extra-murosactiviteit draagt bij tot het realiseren van de vooropgestelde doelen zoals terug te vinden in het ondersteuningsplan. We willen hierbij tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoeften van de leerling en de onderwijsbehoeften van de leerkracht/team gewoon onderwijs. Het maximaal participeren van de leerling staat centraal.

Lees verder »
nieuws

Samen inclusief op stap

Graag willen wij de aandacht trekken op een nascholingstraject van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voor scholen gewoon onderwijs met als doel kaders te bieden voor gemeenschappelijke taal en aanpak om een afdoend antwoord te bieden aan de groeiende diversiteit.

Lees verder »
Nieuwsbrief September

Samen sterker in inclusie

Herinner u dat er bij het einde van het schooljaar een follow-up vragenlijst was die peilde naar de mate van ‘een inclusieve visie’ op uw school. We konden concluderen dat vele scholen hierin een grote weg aflegden de voorbije jaren, maar dat er anderzijds nog een weg te gaan is naar een verdiepend beleid rond het participeren van leerlingen met extra onderwijsbehoeften. Naar aanleiding van follow-up data doet ONW Noord-Brabant het aanbod om bij de start van het schooljaar enkele extra professionaliseringsinitiatieven te voorzien.

Lees verder »
Nieuwsbrief September

Lestijden/lesuren: flexibele en efficiënte inzet

Dit is inmiddels het vijfde schooljaar van onze samenwerking met jullie, onze partners, de scholen. Samen met jullie zijn we reeds een hele zoektocht aangegaan om onze inbreng zo efficiënt en flexibel mogelijk te organiseren.

Vanaf dit schooljaar trachten we de aanwending van deze flexibele uren nog meer in de handen te leggen van de ondersteuners. Zij beheren zelf dit flexibel pakket, bekijken dit in hun miniteam en bespreken onderling hoe ze deze flexibiliteit zo efficiënt mogelijk kunnen inzetten.

Lees verder »
Nieuwsbrief September

Afstemmingsgesprek

September is de start van een nieuw schooljaar. Ook wat betreft de ondersteuningen starten we in een nieuwe context. Hoe maken we SAMEN een goede start?

Lees verder »
nieuws

Conceptnota decreet Leersteun

Een nieuw Decreet Leersteun vervangt het M-decreet voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften. Wat zal er veranderen? Een conceptnota, die op 25 juni 2021 werd goedgekeurd door de Vlaamse Regering, schetst alvast de krijtlijnen.
Kwaliteitsvol onderwijs voor alle leerlingen, dat werkbaar blijft voor de leraar. Dat is de ambitie van het Decreet Leersteun en het bijbehorende nieuwe leersteunmodel. Elke leerling moet zich optimaal kunnen ontwikkelen met een maximale leerwinst.
De maatregelen van het Decreet Leersteun worden gefaseerd ingevoerd vanaf het schooljaar 2022-2023. De conceptnota schetst de grote lijnen van het decreet. Deze beleidsvoorstellen zijn nog niet definitief. Pas als het Vlaams Parlement het daadwerkelijke Decreet Leersteun bekrachtigt na stemming, is er sprake van beslist beleid. Wat je hieronder leest, kan dus nog veranderen.

Lees verder »
Scroll to Top